Privacy en klachtenregeling

Als u de hulp inschakelt van een psycholoog vertrouwt u zich aan zijn of haar zorg toe. Om de kwaliteit daarin zo goed mogelijk te waarborgen zijn regels en wetten bedacht. Rechten en plichten van cliënten en hulpverlener zijn o.a. vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (WKKGZ). Er wordt gewerkt volgens de normen van de beroepscode voor GZ-psychologen waarin professioneel gedrag is vastgelegd.  

Wet- en regelgeving
Aandacht psychologiepraktijk werkt volgens de wettelijke bepalingen en de beroepscode van de LVVP: Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Voor eventuele klachten over de praktijk kunt u eveneens terecht bij de LVVP. Download hier de cliëntfolder van de LVVP.


Verstrekking van gegevens aan derden
De hulpverleners die Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GB-GGZ) leveren, zijn verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en wordt via beveiligde routes overgedragen. De gegevens in dit systeem mogen ingezien worden door het ministerie van VWS, de NZa, het CvZ, het CBS en DBC-Onderhoud. Deze organisaties gebruiken de data voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De gegevens hoeven niet aan het DIS aangeleverd te worden in geval van OZP (onverzekerde prestatie).
Daarnaast kan er informatie over het verloop van de behandeling aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ/ akwa. Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn.

Kwaliteitsstatuut
Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren. Om mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut in te zien, klik hier

Privacystatement
Per 25.10.2018 is de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) van kracht. Deze privacywet is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. De AVG verplicht betrokkenen te informeren over hoe met persoonsgegevens omgegaan wordt. Om mijn privacystatement in te zien, klik hier

Klachtenregeling
Mocht u ontevreden zijn over uw behandeling, dan verzoek ik u vriendelijk om dit met mij te bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Mocht het desondanks niet lukken om uw klacht met mij op te lossen of indien u zich onvoldoende gehoord voelt in uw klacht, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging LVVP. Meer informatie over de procedure leest u op de website van het LVVP. Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor Gezondheidszorg.